Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 12, 1693 Zijnde verselt van een lijste der gerede houtwerken in ’t district van Indermayoe file 2510, folio 151
Feb. 12, 1693 Ook werden de klagten van Sultan Annum op den sabandaar Aria Marta Nata daarbij ten deelen tegengesproken file 2510, folio 151
Feb. 13, 1693 Den burger Jacob Claasz. per eygen vaartuyg van Malacca met een briefje[35] van den gouverneur en raad file 2510, folio 151-152
Feb. 13, 1693 En drie Spanjaarden van de Manilhas om van hier te repartrieeren file 2510, folio 152
Feb. 13, 1693 Sijnde ten dien eynde voorsien met een briefje van den gouverneur der Manilhas aan Zijn Edeles file 2510, folio 152
Feb. 13, 1693 Insertie van ’tselve[36] file 2510, folio 152-153
Feb. 13, 1693 Gecommitteerdens gestelt tot het overnemen en examineren van eenige papieren van den Senaat van Macao rakende de pretentie van eenige ingesetenen op deselve file 2510, folio 153-154
Feb. 13, 1693 Versoek van een Rooms priester van het Siamse scheepje om aan land te komen afgeslagen dog toegestaen om hier ter rhede op een Portugees scheepje te mogen overgaen file 2510, folio 154
Feb. 13, 1693 Den schipper Jacob Uythuys met het jagtje Schiebroek na ’t vaderland verlost file 2510, folio 154
Feb. 13, 1693 Den chirurgijn Jan Seppa tot stads apothecar aangestelt file 2510, folio 155
Feb. 13, 1693 En tot wagmeester van de oostzijdse Compagnies borgeren Huybert van Velthuysen file 2510, folio 155
Feb. 13, 1693 Besluyt om een packhuys voor de dispens te maken in ’s Compagnies thuyn aan de oostzijde van ’t Casteel file 2510, folio 155
Feb. 14, 1693 Arrivement van ’t schip Waddinxveen uyt het vaderland voor reecquening van de camer Rotterdam file 2510, folio 155-157
Feb. 14, 1693 Benamingen der brieven[37] daarmede ontfangen file 2510, folio 157-158
Feb. 14, 1693 Nieuws uyt deselve file 2510, folio 158
Feb. 14, 1693 De Heeren Thomas Slicher en Abraham van Riebeeck aangestelt tot ordinaris raden in plaatse van de overledene Heeren Marten Pit en Gerard de Bevere file 2510, folio 158
Feb. 14, 1693 En tot extra ordinaris raden gepromoveert de Heeren Laurens Pit, Simon van der Stel, Joachim Nieuwstad, Wilhelm van Wijngaarden en Daniël Heinsius file 2510, folio 158
Feb. 14, 1693 De laatste om in de justitie gebruykt te werden en niet in Rade van India als bij noodsakelijkheyt file 2510, folio 159
Feb. 14, 1693 Nog verscheyde gequalificeerde door Haar Edelens in ’t vaderland aangenomen file 2510, folio 159
Feb. 14, 1693 Tijdinge van de France equipagie na India file 2510, folio 159-160