Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 23, 1692 Wat brieven[298] daermede sijn ontfangen file 2509, folio 805-806
Nov. 23, 1692 Idem hoedanige goederen daermede zijn aangebragt file 2509, folio 806
Nov. 23, 1692 Arrivement van ’t jagtje de Stantvastigheyt van Mallabaer file 2509, folio 806
Nov. 23, 1692 Wat brieven[299] en papieren daermede zijn ontfangen file 2509, folio 806
Nov. 23, 1692 De saken staan aldaer seer bekommerlijks en verwart file 2509, folio 807
Nov. 23, 1692 Om welke te redresseren een heer van aansien wert versogt file 2509, folio 807
Nov. 23, 1692 Dewijle den heere kommissaris Van Rhede overleden was file 2509, folio 807
Nov. 23, 1692 Met het jagtje de Stantvastigheyt eenelijx ses stux slaven ontfangen file 2509, folio 807
Nov. 25, 1692 Arrivement van het schip Sallant van Cormandel[300] file 2509, folio 808
Nov. 25, 1692 Resolutie tot het opstellen van een prijs courant der vercogte specerijen in geheel India zedert anno 1691 file 2509, folio 808
Nov. 25, 1692 Idem tot het restitueren van 5 stux weggelopen en van Sumanap weder opgebragte slaven aan hare meesters file 2509, folio 808-809
Nov. 26, 1692 Vertrek van den commandeur Joan Albert Sloot nae Japara[301] met de chialoup den Arent zijnde van daer nae Macasser[302] gedestineert file 2509, folio 809-810
Nov. 28, 1692 Den schipper Gillis van Marckel naer ’t vaderlant verlost zijnde niet overtuygt konnen werden van ’tgene daer hem den gouverneur Laurens Pit mede beschuldigt had file 2509, folio 810
Nov. 28, 1692 Doodvonnisse van den Raat van Justitie tegens twee personen over begane moort aan een slavin geapprobeert file 2509, folio 811
Nov. 28, 1692 En soomede nogh een ander tegens den Javaan Negara over het vermoorden van den burger Pieter Ferment en desselfs slaeff ‘in seker vaertuygh omtrent Tanara gepleegt sijnde’ file 2509, folio 811
Nov. 29, 1692 Den borger Cornelis van Gelijn van Malacca met een briefje[303] van den gouverneur en den raat file 2509, folio 811-812
Nov. 29, 1692 ’t Jagtje d’Andromeda van Palimbangh file 2509, folio 812
Nov. 29, 1692 Met een ladinge peper en een brief[304] van ’s Compagnies residenten file 2509, folio 812
Nov. 29, 1692 ’t Schip Hendrik Maurits van Indermayoe met een ladinge rijs en hout; idem een briefje[305] van den resident Isaac Ringh en raat file 2509, folio 812-813
Nov. 29, 1692 Kiey Nafissa na Bantam met een briefje aan den gesaghebber en eenige kleden voor den Zultan zijn meester file 2509, folio 813