Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 12, 1692 Idem van het schip Silversteyn file 2508, folio 104-105
Feb. 12, 1692 De conting den Aap nae Tanjongpoura met provisiën en twee gecommitteerden om de verstreckinge op reeckening te doen file 2508, folio 105
Feb. 12, 1692 Alsmede een briefje[374] aan den vandrigh Anthony Zas behelsende het vertreck van den Tommagon Panata Jouda naer huys file 2508, folio 107
Feb. 12, 1692 Besluyt om de Balemboangse gesanten door den capitain lieutenant Jan Francen te laten geleyden tot aan Sourabaya file 2508, folio 107
Feb. 12, 1692 En bij sekerheyt van de doot van den prince Sinnepatty tot geheel aan Balomboangh file 2508, folio 107
Feb. 12, 1692 Om alsdan van den prince Matsjanagara te vernemen wat denselven voor te dragen had file 2508, folio 107
Feb. 13, 1692 Arrivement van de fluyt Voorschoten uyt het vaderlant file 2508, folio 107-109
Feb. 14, 1692 Vertreck van ’t fluytschip Cronenburgh naer Ambon met den oppercoopman Matheus Schenkenbergh file 2508, folio 109-110
Feb. 15, 1692 Brieff[375] van Bantam per Inlands vaartuygh file 2508, folio 110
Feb. 15, 1692 Arrivement van ’t schip Domburgh uyt het vaderlant met den oppercoopman Joan van Ketenburgh file 2508, folio 111-112
Feb. 15, 1692 Vertreck van ’t schip Hendrick Maurits naer Banda met den oppercoopman Balthasar Coyet file 2508, folio 113
Feb. 15, 1692 ’t Jaght de Moercappel nevens Hoger Geest aangelegt tot een retourschip voor de laatste besendinge file 2508, folio 113
Feb. 15, 1692 Te weten de Moercappel voor Rotterdam en Hoger Geest voor Hoorn file 2508, folio 114
Feb. 15, 1692 Resolutie om voortaan alle de maandgelden den caffiers ‘off Inlantse dienaren van de officieren der justitie deser stede’ uyt ’s Compagnies cassa te betalen file 2508, folio 114
Feb. 15, 1692 Te weten ider 3 rds ter maant sonder onderscheyt file 2508, folio 114
Feb. 15, 1692 Den ontfanger generael Simon van den Bergh als president van commissarisen der huwelijxe en klene saken in Rade van India beëdigt file 2508, folio 114-115
Feb. 15, 1692 Sekere erfjens in de zuydervoorstadt bij taxatie aangenomen tot het maeken van een Portugese kerck en kerckhoff file 2508, folio 115
Feb. 15, 1692 Den pagter van de coornmolen des voorleden jaars een maant pagt penningen geremitteert file 2508, folio 115
Feb. 16, 1692 Besluyt over saken van Ambon en de fortificatie werken aldaer bij resolutiën onder dato deses te lesen file 2508, folio 115-116
Feb. 17, 1692 ’t Schip Oostzouburgh uyt het vaderlant met den commandeur Abraham Boudens file 2508, folio 116