Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 3, 1691 En[248] de koninginne weduwe Poetri Falahoe file 2507, folio 398-399
Sept. 3, 1691 Seker dootvonnisse van den agtbare Raat van Justitie gedisapprobeert en gemitigeert file 2507, folio 399
Sept. 3, 1691 Den regent van Sumanap Aria Poelangdjiewa 130 rds toegelegt voor het opvatten 13 weggelope slaven file 2507, folio 399
Sept. 5, 1691 De patsjallang de Zeehaes nae Bantam met een briefje[249] van den gesaghebber file 2507, folio 399
Sept. 5, 1691 Waerbij over den insaem van witte peper berigt gevordert file 2507, folio 399
Sept. 5, 1691 En wegens het vervoeren van slaven kennisse gegeven word file 2507, folio 399-400
Sept. 6, 1691 Vertreck van de fluyt Hobré nae Persia file 2507, folio 400
Sept. 7, 1691 Briefje[250] van Tanjongpoura file 2507, folio 401
Sept. 8, 1691 Vertreck van den anachoda Patany nae Bantam ter woon file 2507, folio 401
Sept. 8, 1691 Briefje[251] van Bantam per de patsjallang de Zeehaes dienende tot geleyde van een briefje[252] van den opperhoofden van het schip Java komende uyt ’t vaderlandt file 2507, folio 401
Sept. 8, 1691 De chialoup ’t Casteel Batavia nae de Straat om af te halen de papieren van Java file 2507, folio 401
Sept. 9, 1691 Nader briefje[253] van de opperhoofden van Java per de patsjallang de Snoeck file 2507, folio 401
Sept. 9, 1691 Idem[254] van de opperhoofden van ’t kruyssent jagtje de Grijpvogel behelsende het eerste een kort relaes van hare reyse en ’t verongelucken van den scheepsboot met 13 man aen ’t eylant St. Anthony file 2507, folio 401
Sept. 9, 1691 Mitsgaders de gemaekte veranderinge in de Indische Hooge Regeering file 2507, folio 402
Sept. 10, 1691 De terugkomst van ’t Casteel Batavia uyt de Straet met den oppercoopman Jan Six en de papieren van ’t schip Java file 2507, folio 402
Sept. 10, 1691 Bestaende in een missive van de Heeren 17en de dato 17en december 1690 en een ditto van De Caep van den 6en july jongstleden file 2507, folio 402
Sept. 10, 1691 Insertie van de periode uyt de eerstgemelte missive behelsende het ontslag van den heere gouverneur-generael Joannes Camphuys en de weder aenstelling van de heer Willem van Outhoorn mitsgaders eenige verdere veranderinge in de Hooge Regering van India file 2507, folio 402-403
Sept. 10, 1691 Betuyginge van de heer Joannes Camphuys ter sake van sijne become verlossinge en genegentheyd om opstonds het generale gouvernement aen sijn vervanger over te geven file 2507, folio 403
Sept. 10, 1691 Nieuws uyt de Caebse brief file 2507, folio 403-404
Sept. 10, 1691 Per Inlants vaartuygh briefje[255] van Sourabaya file 2507, folio 404