Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 23, 1689 Briefje[166] van den gesaghebber en raad file 2505, folio 950
Dec. 23, 1689 Dootvonnis van heeren schepenen tegen Tambahan van Baly slavinne gevelt over moort geapprobeert file 2505, folio 950
Dec. 24, 1689 Den commandeur Joan Parvé op ’t retourschip Nederlant voorgestelt file 2505, folio 950
Dec. 26, 1689 De fluyt Sparwouw van Japara met schrijven[167] van den gesaghebber en raad tot Japara file 2505, folio 950
Dec. 26, 1689 Item[168] van den resident tot Rimbangh file 2505, folio 951
Dec. 26, 1689 Specificatie den aengebragte houtwerken file 2505, folio 951
Dec. 27, 1689 Acte van indemnitie[169] van de opperhoofden van ’t Engels schip over den ontfang van de geborge peper van de Royaal James file 2505, folio 951-954
Dec. 28, 1689 Den commandeur Joan Parvé neemt affscheyt van Sijn Edelheyt ende heeren raden van Indiën file 2505, folio 954
Dec. 28, 1689 Per inlants vaartuygh van Bantam brieffje[170] van den gesaghebber en raad aldaar file 2505, folio 954-955
Dec. 28, 1689 Vertreck der retourvloot naer ’t hooge lant van Bantam file 2505, folio 955
Dec. 28, 1689 ’t Schip de Purmer naer Bantham om sijn manquerende peperladinge aldaar te suppleren file 2505, folio 955
Dec. 29, 1689 ’t Jagt Sint Martensdijk de retourvloot na om deselve door gecommitteerdens te monsteren file 2505, folio 955
Dec. 29, 1689 De fluyt Nieuwland uyt Europa over Cabo de Goede Hoop voor reeckening der camer Amsterdam met 101 coppen file 2505, folio 955-956
Dec. 29, 1689 Specificatie van de vaderlantse papieren[171] file 2505, folio 956
Dec. 29, 1689 Item van de coopmanschappen file 2505, folio 956
Dec. 30, 1689 De generale en particuliere missives[172] aan de heeren Mayores door haer Edelens getekent file 2505, folio 957
Dec. 31, 1689 De verpagtinge van ’s Compagnies incomsten en geregtigheden tot Batavia file 2505, folio 957-958
Dec. 31, 1689 Per Chinees vaartuygh van Cheribon brieffje[173] van de residenten aldaar file 2505, folio 958
Dec. 31, 1689 Aangecome vaartuygen file 2505, folio 958-960
Dec. 31, 1689 Vertrockene vaartuygen file 2505, folio 960-962