Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 25, 1689 Capitein Wanderpoel te gelaeten overal volk op kondschap uyt te senden file 2505, folio 596
Aug. 25, 1689 100 rds tot een premie voor een levendige en 50 voor een doode der principale hooffden die opgebragt werden gestelt file 2505, folio 596
Aug. 25, 1689 ’t Affgehackte hooft van Joncker op den pin te setten buyten de Nieuwpoort file 2505, folio 596-597
Aug. 25, 1689 En de veroverde vaendels voor ’t stadthuys verbrandt file 2505, folio 597
Aug. 26, 1689 Capiteyn Jacob de Harde van ’t leger file 2505, folio 597
Aug. 26, 1689 De fluyt het Huys te Spijck naer Souratta met Pieter van Helsdingen file 2505, folio 597
Aug. 26, 1689 Missive[486] voor den directeur en raad in Zouratta file 2505, folio 597
Aug. 26, 1689 Specificatie van de goederen in dien bodem geladen file 2505, folio 597-598
Aug. 26, 1689 Per terugkerende Javanen naer Tanjongpoura brieffje[487] aen den luytenant Willem Cuffelaar file 2505, folio 598
Aug. 26, 1689 Den corten inhout desselfs file 2505, folio 598
Aug. 26, 1689 De veroverde vaendelen van den nedergehackten capitain Joncker op ’t pleyn voor ’t stadthuys verbrand file 2505, folio 598-599
Aug. 26, 1689 En ’t gehackte hooft van Joncker buyten den Nieuwpoort op een pin geset file 2505, folio 599
Aug. 26, 1689 Inlandse gevangenen van boven afgebragt file 2505, folio 599
Aug. 26, 1689 Den pl. lantmeeter naer ’t leger met een briefje[488] aen Wanderpoel en raad file 2505, folio 599
Aug. 26, 1689 Den proponent Hodenpijl tot predikant te laten examineren file 2505, folio 599
Aug. 26, 1689 De opperhoofden van ’t Nederlant de volle premie toegelegt file 2505, folio 600
Aug. 26, 1689 Aan Jonckers zoon een vrijgeleyde herwaarts laten geven door den commandeur Sloot file 2505, folio 600
Aug. 26, 1689 25 Boutonders en Maleyers tot beveylinghe der landen naar Tanjongpoura te stieren file 2505, folio 600
Aug. 27, 1689 2 Soonen van den gesneuvelden capitain Joncker werden versekert affgebragt file 2505, folio 600
Aug. 27, 1689 En ten huyse van Zijn Edelheyt gelogieert file 2505, folio 600