Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 25, 1688 Per Chinees vaartuygh van Amboina een missive[269] van den heer gouverneur Dirck de Haas en raad file 2503, folio 227
May 25, 1688 Den Jambysen gesant met een der na Malacca vertreckende scheepen op Jamby aan te laten setten file 2503, folio 227
May 25, 1688 De heeren Willem van Outhoorn, Isaac de St. Martin en Robbertus Padbrugge gecommitteert om den tweeden prins van Cheribon sijne beschuldinge voor te houden file 2503, folio 227
May 27, 1688 ’t Bootje ’t Claverblad van Macassar en daarmede een copie brieff[270] van de heer president Willem Hartsinck en raad file 2503, folio 227
May 27, 1688 Item een secrete missive[271] van gemelte heer president aparte file 2503, folio 227-228
May 27, 1688 Mitsgaders partij rijs en pady file 2503, folio 228
May 28, 1688 Inhalinge der missive van Radja Bony tot Macassar aan Haar Edelens de Hooge Regeering tot Batavia geschreven file 2503, folio 228
May 28, 1688 Translaat van voormelte brieff file 2503, folio 228-229
May 28, 1688 ’t Jagt Gaasperdam naar Toncquin medenemende een missive[272] van Haar Edelens aan den resident Joannes Sibens en raad aldaar file 2503, folio 229-230
May 28, 1688 Alsmede een missive[273] aan den conink tot Toncquin file 2503, folio 230-231
May 28, 1688 Soo ook een missive[274] voor den prins van Toncquin file 2503, folio 231-232
May 28, 1688 Wat coopmanschappen etc. per voorzeyde jagt Gaasperdam naar Toncquin gesonden file 2503, folio 232
May 28, 1688 Het fluytje Egelenburgh naar Japara met een briefje[275] voor de heer commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2503, folio 232
May 28, 1688 Naar Cheribon ’t schip de Hollandse Thuyn met schrijvens[276] aan den Edelen commissaris Joannes de Hartogh en raad file 2503, folio 232-233
May 29, 1688 De fluyt de Gideon van Macassar over Japara en Cheribon terug file 2503, folio 233
May 29, 1688 Verscheyde papieren[277] van voornoemde comptoir ontfangen file 2503, folio 233
May 29, 1688 Nominatie en electie van schepenen file 2503, folio 233
May 29, 1688 Den coopman en cassier Cornelis van Outhoorn tot opperhooft van Japan vercooren file 2503, folio 233
May 29, 1688 Confirmatie van de vercoorne en gecommitteerde schepenen file 2503, folio 234
May 29, 1688 Verovering van Batavia file 2503, folio 234