Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 5, 1687 Met de briefdrager van den Pangiran Tsiacraningrat van Madura translaat Javaance missive door gemelte Pangiran aan Zijn Edelheyt de heer gouverneur generaal Joannes Camphuys file 2502, folio 936-939
Dec. 5, 1687 ’t Bootje de Bril na ’t hogeland van Bantam met briefje aan de heer ordinaris raad Jacob Pits en den commandeur Jacobus Couper file 2502, folio 939-940
Dec. 6, 1687 Per Javaans vaartuyg van Zourabaya een briefje van den capitein lieutenant Joan Bervelt en raad aan Haar Edelens file 2502, folio 940
Dec. 8, 1687 ’t Schip Oostersouburg uyt Europa over Cabo de Goede Hoop over reekuisitie der Camer Zeelant met 248 coppen file 2502, folio 940-941
Dec. 8, 1687 Benaminge der papieren daarmede ontfangen file 2502, folio 941-942
Dec. 8, 1687 En een cargasoen aan diverse coopmanschappen contanr van f. 209762:10:8 file 2502, folio 942
Dec. 8, 1687 Briefje van Bantam van de heer ordinaris Raad Jacob Pits en raad aldaar per inlands vaartuyg file 2502, folio 942
Dec. 9, 1687 Het schip de Leck uyt het lieve vaderland over Cabo de Goede Hoop voor reekuisitie der Camer Amsterdam bemant met 218 coppen file 2502, folio 942-943
Dec. 9, 1687 Dubbelt briefje van de heeren Majores uyt Zeeland gedateert 8 Maart 1687 file 2502, folio 943
Dec. 9, 1687 Missive van den commandeur Simon van der Stel en raad tot Cabo de Goede Hoop file 2502, folio 943
Dec. 9, 1687 Novos van de Caap file 2502, folio 943-944
Dec. 9, 1687 De ladinge van voornoemde schip de Leck monteert f. 313484:2:-- file 2502, folio 945
Dec. 9, 1687 Per de schuyt van ’t Eylant Onrust ontfangen Haar Edelens een briefje van de heer ordinaris Raad Jacob Pits file 2502, folio 945
Dec. 9, 1687 Meldende Zijn Edele aancomst met het jagt Wijk op Zee tot daar en toe file 2502, folio 945
Dec. 9, 1687 De heer Jacob Pits werd van boort gehaalt door gecommitteerdens en verschijnt bij Haar Edelens in de vergaderzael file 2502, folio 945
Dec. 9, 1687 Uyt wiens handen Zijn Edelheyt ontfanght een briefje van den oppercoopman Joannes Leeuwenzon en raad tot Bantam file 2502, folio 945
Dec. 10, 1687 Per expresse pantchiallang na de Straat Sunda briefje van de heer directeur generaal Anthonio Hurt aan den gewesen ambassadeur Mr. Vincent Paats file 2502, folio 946
Dec. 10, 1687 Translaat Javaans briefje van den Tommagon Panata Jouda uyt Carwang aan Zijn Edelheyt file 2502, folio 946-947
Dec. 10, 1687 Het schip den Holandsen Tuyn van Zerbon met een geleyt briefje van den capitein Willem de Ruyter en raad file 2502, folio 947
Dec. 11, 1687 Inhalinge van de Bantamse Pangirans Joudaningrat en Natawidjaja file 2502, folio 947-950