Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 5, 1670 Tijdingh van onse gevangens bij de Chineesen op Tayouan file 2473, folio 92
May 1, 1809 None file 3584, folio 597-600
April 9, 1778 Intrekking van het verbod, uitgevaardigd 25 November/3 December 1766, tegen den invoer, enz. van Javasche en Cheribonsche suiker te Batavia.
June 28, 1773 Nader order tot het overzenden van papieren herwaarts, 28 Juni 1773.
April 5, 1670 Brieven van deselve file 2473, folio 92-95
Jan. 3, 1812 None file 3584, folio 601-604
April 10, 1778 Schoolreglement voor de stad Batavia.
June 28, 1773 De Goenijs en Goenijzakken voor de Caab, die met de retourscheepen niet kunnen worden verevend, mogen over deze hoofdplaats gezonden, 28 Juni 1773.
April 8, 1670 Het borgers jacht de Fortuyn na Palimbangh met schrijven file 2473, folio 95
Jan. 4, 1812 None file 3584, folio 605-606
April 10, 1778 Bepaling, dat de Regering jaarlijks van de Javasche suikermolenaars zoude koopen 3000 kanassers poedersuiker, 1ste soort, tegen 5 ¼ rijksdaalders de pikol van 125 lb.
June 28, 1773 Order om steeds het benodigde tot de huishouding en verstrekkingen uit Comp aanbreng aan te houden, 28 Juni 1773.
April 8, 1670 Request van de opperhoofden van het Frans schip St. François d’Hr. Joan Fauconier file 2473, folio 95-97
Nov. 9, 1811 None file 3584, folio 607-618
April 24, 1778 Vaststelling van merken voor suiker.
June 29, 1773 Schikking omtrent schavergoeding door den Directeur zal men voortaan bij de secreete brieven bekent stellen, 29 Juni 1773.
April 10, 1670 Schrijven van Malacca file 2473, folio 97
Nov. 15, 1811 None file 3584, folio 619-630
April 27, 1778 Ordonnantie voor den secretaris van Schepenen nopens het aanvaarden en beheeren van insolvente boedels.
June 29, 1773 De schuld van Vernet ten laste van de kooplieden Commelbos en Radja Kissor moet ten eersten voldaan worden, 29 Juni 1773.