Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 25, 1684 Briefje[167] van den capitain Jochum Michielsz. uyt de Straat Sunda per patchiallangh file 2496, folio 580
May 26, 1684 Schrijven[168] aan den capitain voornoemt met de patchiallang terugge file 2496, folio 580
May 26, 1684 Translaat briefje van den gouverneur tot Sumanap en Pamakassan aan Zijn Edelheyt per zijne afgesondene file 2496, folio 580-582
May 26, 1684 Nominatie en nieuwe verkiesinge van scheepenen deser steede file 2496, folio 582
May 26, 1684 De broederen diaconen gequalificeert het huys, erf en pedacken van Juffrouw Casar te coopen, en aan ’t Weeshuys te hegten voor gebreckelijcke luyden file 2496, folio 583
May 26, 1684 Item bij biljetten te belasten de dooden vroeger te moeten begraaven file 2496, folio 583
May 28, 1684 ’t Jagt Roemerswaal en de chialoup de Leeuw van Bantam met een missive[169] van den commandeur Willem Hartsinck file 2496, folio 583-584
May 29, 1684 Nader briefje[170] van den commandeur Willem Hartsinck tot Bantam per expres gontingh file 2496, folio 584
May 29, 1684 Tijding van een Engels oorlogschip aan ’t Princen Eylant die aldaar zijn coningsvlag op ’t lant plant file 2496, folio 585
May 29, 1684 Verclaringe van den Coningh tot Bantam tegen de Engelse file 2496, folio 585
May 29, 1684 Briefje[171] aan den resident Marten Sampson tot Cheribon per Javaans vaartuygh file 2496, folio 585
May 29, 1684 Op de tijdinge van de aancomste eeniger Engelse scheepen, onse oorlogsvloot ten eersten te bemannen en na de Straat Sunda af te senden file 2496, folio 586
May 29, 1684 De kruytkelders alhier te laten openen en 320 militairen van Cheribon te ontbieden file 2496, folio 586
May 29, 1684 Den Edelen Heere Marten Pit tot Admirael file 2496, folio 586
May 29, 1684 Mitsgaders d’Edele Cornelis Swart tot Vice Admirael over dese vloot g’eligeert alsmede den schipper Jan Jansen Leeman tot treynmeester file 2496, folio 586
May 29, 1684 Een chialoup na ’t Princen Eylant te senden om de intentie van de Engelse te vernemen file 2496, folio 587
May 29, 1684 Ende een algemeen dank- en bededagh over de vloot te houden file 2496, folio 587
May 30, 1684 Veroveringe van de stad Batavia gevierd file 2496, folio 587
May 30, 1684 ’t Jagt Couwerven uyt Amboina file 2496, folio 588
May 30, 1684 De fluyt Delfshaven van Cheribon met den luytenant Anthony Eygel en een missive[172] van den coopman Marten Sampson en raet file 2496, folio 588-590