Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 28, 1684 Item van Jamby file 2496, folio 244-245
Feb. 28, 1684 Translaat briefje[61] door den Datoe Paducca Radja uyt Riauw aan den coopman Adriaan Wijlant tot Jamby file 2496, folio 245-249
Feb. 29, 1684 Aancomste van den Pangeran Sanjangh met 843 Bantamse vlugtelingen van Tanjongpoura waarvan de hoofden binnen in vergaderinge hun voor Zijn Edelheyt hebben verootmoedigt file 2496, folio 249-250
Feb. 29, 1684 Namen derselve file 2496, folio 250
Feb. 29, 1684 d’Aanstellinge van Pieter Lesle tot Duyts leermeester aan de oostzijde deser stede geapprobeert file 2496, folio 250-251
Feb. 29, 1684 Het versoek van een Portugeesen Roomsen priester Niccolao Suero om aan lant te mogen comen, afgeslagen file 2496, folio 251
Feb. 29, 1684 Aangecomene vaartuygen file 2496, folio 251-254
Feb. 29, 1684 Vertrockene vaartuygen file 2496, folio 254-255
Feb. 29, 1684 Overledene file 2496, folio 256
Feb. 29, 1684 Gedoopte file 2496, folio 256
Feb. 29, 1684 Getrouwde file 2496, folio 256-257
March 1, 1684 Inhalinge van des Coninck van Tonquins brief file 2496, folio 259
March 1, 1684 Translaat van deselve file 2496, folio 259-262
March 1, 1684 ’t Jagt ’t Huys te Cleeff van Malacca met ’t jongst gewesen opperhooft in Japan Andreas Cleyer file 2496, folio 262
March 1, 1684 Een briefje van den Heer Gouverneur Cornelis van Quaalbergh daarmede file 2496, folio 262
March 2, 1684 Briefje[62] van den vaandrigh Joannes van Buytenhem tot Tanjongpoura per sergeant file 2496, folio 263
March 2, 1684 Geapprobeerde sententie des doots op en jegens de soldaten Gijsbert van Eyk van der Gouw en Jan Zegers van Uyttregt over manslagh, onthooft en geharquebeseert file 2496, folio 263-264
March 2, 1684 Den stierman Cornelis Coops en andere nageldieven van de publicque straffe op ’t schavot gepardonneert file 2496, folio 264
March 2, 1684 Resolutie van verscheyde zaacken file 2496, folio 264-265
March 2, 1684 Rapport van den Edelen Isaack Zoolmans wegens d’erreuren bevonden in de groote cassa en die van generalen ontfangh file 2496, folio 265-278