Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 24, 1683 De chialoup de Vlieger van Bantam met een missive[605] van den capiteyn Wanderpoel, etcetera file 2495, folio 1154
Dec. 24, 1683 Briefje[606] van den raat tot Japara per inlandts vaertuygh; nieuws van Cartasoura file 2495, folio 1155
Dec. 26, 1683 Particuliere briefje[607] uyt d’eylanden van Maccaauw van den Edelen Jurriaan Munninck per Portugeesch scheepje file 2495, folio 1155
Dec. 26, 1683 Korte inhout van dien file 2495, folio 1155-1156
Dec. 26, 1683 De retourfluyten ’t Huys te Spijck, Stavenisse, Adrichem, en Westbroeck nae ’t vaderlandt over de Caap en 2 over Mauritius alle onder den coopman Steven Schorer met een carga van retouren tot f. 602601:5:13 file 2495, folio 1156-1159
Dec. 26, 1683 De fluyten Pijnacker en Soestdijck na Palembang en Jamby met brieven[1] aen de residenten file 2495, folio 1159-1161
Dec. 27, 1683 Briefje[2] van den raad tot Japara per inlandts vaertuygh; nieuws van Sourabaya en Cartasoura file 2495, folio 1161-1162
Dec. 27, 1683 Briefje[3] van den luytenant Abraham Looth tot Tangerang per soldaat file 2495, folio 1162
Dec. 27, 1683 Key Aria Seriwiprana per ’s conincks vaertuygen van Bantam met peper tot schenkagie file 2495, folio 1162
Dec. 27, 1683 En translaet briefje[4] van den sultan aen Haer Edelens file 2495, folio 1162-1163
Dec. 27, 1683 Schrijven[5] aen de vaandrigs Willem Kuffelaer en Joannes van Buytenhem per 2 provisie vaertuygen file 2495, folio 1163
Dec. 28, 1683 Resolutie om den Edelen Joan Bitter in het Collegie van den Agtbaren Raad van Justitie te introduceren en sessie te geven naest de vice president file 2495, folio 1163
Dec. 28, 1683 De gecondemneerde soldaten Martinus Coccius en Willem Teunemans van haer bannissement gelargeert om nae ’t vaderland versonden te werden file 2495, folio 1164
Dec. 28, 1683 Resolutie van 4 stux brieven van den Eerwaarden kerckenraad aan d’Heeren 17en en de classis van Amsterdam, Walcheren en Zuyd Hollant ongeopent nae ’t patria te laeten affgaan file 2495, folio 1164
Dec. 29, 1683 Briefje[6] van den resident tot Cheribon per den Nederlandtschen sergeant Benedictus Grabber file 2495, folio 1164
Dec. 29, 1683 Den cheg op wegh naer Cheribon file 2495, folio 1164
Dec. 30, 1683 De romp van de fluyt de Voorsigtigheyt vercogt voor 565 rijksdaalders aen den Chinees …[7] file 2495, folio 1164
Dec. 31, 1683 Generale verpagtinge van de domeynen deser stede Batavia voor ’t jaer 1684 ten bedrage van rijcksdaalders 108624; file 2495, folio 1165-1168
Dec. 31, 1683 Resolutie wegens deselve file 2495, folio 1168
Dec. 31, 1683 Aengekomene vaertuygen file 2495, folio 1168-1171