Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 12, 1683 Ende den landmeter Jacob Verbergmoes tot onderfabryck[289] met f. 50 ter maent en 6 realen costgelt file 2495, folio 572
June 12, 1683 Resolutie van verscheyde saeken file 2495, folio 572
June 13, 1683 De chialoup de Liefde van Mallacca over Palembang met brieven[290] en nieuws file 2495, folio 573
June 13, 1683 Uyt de missive van Mallacca file 2495, folio 573-574
June 13, 1683 Uyt de missive van Siam file 2495, folio 574-575
June 14, 1683 Vertreck van ’t Engels schip de Kemphoorn uyt dese rhede na de Cust Cormandel file 2495, folio 576
June 14, 1683 Versoeck van den Engelsman Mr. Crackfort om eenige goederen met ons hoeker de Croonvogel na Toncquin te mogen senden file 2495, folio 576
June 14, 1683 Schrijven[291] van Tanjongpoura aen den vaendrigh Willem Kuffelaer per provisie vaertuygh file 2495, folio 576
June 14, 1683 Briefje[292] van Tangerang van den luytenant Abram Looth uyt ons leger per soldaat file 2495, folio 576-577
June 14, 1683 Aen den Engelsman Mr. Crackfort toegestaen enige cleenigheden met ons hoeker de Croonvogel na Toncquin te stieren file 2495, folio 577
June 14, 1683 Resolutie om den advocaat fiscael van India Qualter Zeeman met eenige gecommitteerde na ’t Engels jacht Tayouan te dese rhede te committeeren tot ontdecking van een goede quantiteyt gestolen garioffel nagelen uyt jagt de Zijp file 2495, folio 577-578
June 14, 1683 Den Engelsman Mr. Cackfort binnen die sulx aengesegt file 2495, folio 578
June 14, 1683 En nevens den eersten clercq der generale secretarye na de woning der hier residerende Engelsen vrunden gesonden wert om hiervan notificatie te doen file 2495, folio 578-579
June 14, 1683 Hetwelk door Sijn Edelheyt aen Mr. Godfreit ook geschiet file 2495, folio 579
June 14, 1683 Discoursen dierwegen voorgevallen file 2495, folio 579-580
June 14, 1683 Briefje[293] van Haer Edele aen den fiscael en gecommitteerden op ’t jagt Tayouan file 2495, folio 580-582
June 14, 1683 Gaende daerop na boort file 2495, folio 582
June 14, 1683 Willende Mr. Godfreit de visite niet toestaen file 2495, folio 582-583
June 14, 1683 Alvorens sig met Mr. Barwel beraden hadde file 2495, folio 583
June 14, 1683 Kerende daerop weder na landt file 2495, folio 583