Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 6, 1683 Briefje[226] van de capiteyn Hendrick van den Eeden tot Japara daermede file 2495, folio 446
May 6, 1683 Aenkomst van een afgesant van de coninck van Johoor file 2495, folio 446
May 6, 1683 Nieuws uyt Carta Soura file 2495, folio 446
May 6, 1683 Resolutie wegens Sumatras Westcust file 2495, folio 447
May 7, 1683 Den capiteyn van de Engelse chialoup Bonavontura binnen bij Sijn Edelheyt file 2495, folio 447
May 7, 1683 Sijn relaas en excuus file 2495, folio 447
May 7, 1683 Resolutie wegens den gepardonneerden soldaat Lucas Pieterszoon op Sumatras Westcust over begaane manslagh in een duel file 2495, folio 447-448
May 8, 1683 Schrijven[227] na Tanjongpoura aen den vaendrigh Willem Kuffelaer per jockon file 2495, folio 448
May 11, 1683 Een compagnie Nederlandtse soldaten onder den vaandrigh Jan Pietersz. sterck 40 coppen gaan naar boort om met de scheepen Delffshaven en Naardermeer na Cheribon te vertrecken file 2495, folio 448-449
May 11, 1683 Relaasje van den opperstierman Baltus Doen wegens eenige rovers die haer omtrent Carangauwer souden onthouden file 2495, folio 449
May 11, 1683 Translaet briefje[228] van den Maccassaarsen capiteyn Dain Matara aen Haar Edelens file 2495, folio 449-450
May 11, 1683 De fluyt de Pijnacker nae Jamby met des conings gesanten terugge file 2495, folio 450
May 11, 1683 Ende een brieffje[229] aen de resident Adriaen Wijland file 2495, folio 451
May 11, 1683 Item missive[230] van Haar Edelens aan den Sultan Ingalaga file 2495, folio 452-458
May 11, 1683 Alsmede een missive[231] van Sijn Edelheyt aen de coninginne tot Jamby file 2495, folio 458
May 11, 1683 Ende een missive[232] aan den Pangeran Diepa Nagara file 2495, folio 458-459
May 11, 1683 ’t Schip America naer Palembang en daermede oock met eygen vaertuygh weder naar huys de Palembangse gesanten, en missive[233] aen den resident Willem Sabelaer file 2495, folio 460
May 11, 1683 Item[234] aen den coning Ratoe aldaer file 2495, folio 461-465
May 11, 1683 Alsmede[235] den pangiran Adypatty Anom file 2495, folio 465-466
May 11, 1683 De Chinees pachter van de aancomende rijs van ’t betaelen der pagtpenningen g’excuseert sedert 1 maert tot ultimo september 1683 file 2495, folio 466