Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 7, 1682 Alsmede Zijn Edelheyts antwoort file 2493, folio 1608-1613
Aug. 7, 1682 Briefje na Tanjongpoura aan den vaandrigh Kuffelaar per soldaat file 2493, folio 1613
Aug. 7, 1682 Briefje uyt ons veltleger van den capitein Wanderpoel per soldaat file 2493, folio 1614-1615
Aug. 8, 1682 Relaas wegens het aflopen van een Javaans vaartuyg door de Bantamse stropers file 2493, folio 1615-1616
Aug. 8, 1682 Het schip Japan naar Bantam met 70 Nederlantse soldaten met een memorie voor de opperhoofden om voor Siringy te cruyssen file 2493, folio 1616-1617
Aug. 8, 1682 Ende keert daarmede na Bantam terugge den ambassaduer Pangeran Aria Diepa Nierat en Keey Aria Singa Widjaja file 2493, folio 1618
Aug. 8, 1682 Alsmede den coopman Everhard van der Schuur om met de jagten Odijck en Alexander van Bantam na de boght van Lampon [te gaan] file 2493, folio 1618
Aug. 8, 1682 Met een memorie ter sijner narigt en een missive aan d’Hr. mayoor Saint Martin file 2493, folio 1618
Aug. 8, 1682 Corten inhout file 2493, folio 1618-1625
Aug. 8, 1682 Resolutie om den amphioen door de Engelse uyt Bengale gebracht voor de Compagnie aan te nemen file 2493, folio 1625-1626
Aug. 8, 1682 Een leermeester op het eylant Purmerent te plaatsen file 2493, folio 1626
Aug. 8, 1682 De weduwe van den vaandrigh Thomas Loyen toegestaan met haar kint te mogen repatriëeren file 2493, folio 1626
Aug. 9, 1682 Rapport van den toestant en gelegentheyt van ons veltleger aan de Tangerangse revier door den heer Anthony Hurt en gecommitteerdens overgelevert file 2493, folio 1626-1645
Aug. 9, 1682 Rolle der overleden in het veltleger zedert 11 maart tot 5 augustus 1682 file 2493, folio 1645-1646
Aug. 9, 1682 d’Ed. Manuel Bornesee uyt het veltleger van Tangeran terugge file 2493, folio 1646
Aug. 10, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar per Marta Naya file 2493, folio 1646-1647
Aug. 10, 1682 Nader briefje van den vaandrigh Kuffelaar tot Tanjongpoura per zoldaat file 2493, folio 1647-1648
Aug. 10, 1682 Schrijven na ons veltleger aan den capiteyn Wanderpoel per zoldaat file 2493, folio 1648-1649
Aug. 10, 1682 Den Edele Bornesee na het veltleger om de verstreckinge aan onse militie uyt te reyken file 2493, folio 1649
Aug. 11, 1682 Het schip Europa aangelegt na het vaderlant file 2493, folio 1649