Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 4, 1682 Het jagje de Smit van Bantam met een briefje van den heer mayoor Saint Martin file 2493, folio 1584-1585
Aug. 4, 1682 Item twee briefjens daarmede van de opperhoofden der schepen Couwerve en Naaltwijck van voor Tanara file 2493, folio 1585-1586
Aug. 4, 1682 Missive van Sijn Edelheyt aan den gouverneur van Sumanap per desselfs gesanten file 2493, folio 1586-1588
Aug. 4, 1682 Den oppercoopman Hendrick van Outhoorn gelicentieert met sijn familie na patria te vertrecken file 2493, folio 1588
Aug. 5, 1682 Twee Compagnies Nederlantse militairen binnen om na Bantam onder den luytenants Benjamin de Meville en Joannes de Moor af te gaan file 2493, folio 1589
Aug. 6, 1682 Den Bantamsen ambassadeur binnen bij Sijn Edelheyt om sijn afscheyt file 2493, folio 1589-1590
Aug. 6, 1682 Eenige der Engelse vrunden binnen bij Sijn Edelheyt versoeckende het ingediende request wegens de pretentie van Robbert Parcker file 2493, folio 1590
Aug. 6, 1682 De fluyt Egelenburgh en de jagjens de Hoop en Smit na Bantam met 20 Nederlantse soldaten en daarmede de huysvrouw van den Capitein Joncker file 2493, folio 1590-1591
Aug. 6, 1682 Item een briefje aan d’Hr. mayoor Saint Martin file 2493, folio 1591
Aug. 6, 1682 Missive van Haar Edelens aan den jongen regerenden Sulthan tot Bantam file 2493, folio 1591-1602
Aug. 6, 1682 Nabriefje aan den heer mayoor Isaac Saint Martin voornoemt file 2493, folio 1603-1604
Aug. 6, 1682 Schrijven aan den Edele Hartsinck in het veltleger per eenige Mardijkers file 2493, folio 1604-1606
Aug. 6, 1682 Briefje van de opperhoofd van de fluyt Spanbroeck van ontrent de Maronda per inlantse vaartuygh file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 De fluyt Spanbroeck op de rheede file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 Den heer Anthony Hurt met de gecommitteerdens uyt het veltleger weder terugge file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 d’Ed. Emanuel Bornesee na ’t leger om de verstreckinge aan de militie te doen file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 Resolutie wegens den commandeur Melchior Hurt file 2493, folio 1606
Aug. 7, 1682 De gesamentlijke Engelse raatspersoonen binnen file 2493, folio 1607
Aug. 7, 1682 Hun notificatie en versoeck file 2493, folio 1607-1608
Aug. 7, 1682 Alsmede Zijn Edelheyts antwoort file 2493, folio 1608-1613