Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 6, 1682 Briefje van de opperhoofd van de fluyt Spanbroeck van ontrent de Maronda per inlantse vaartuygh file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 De fluyt Spanbroeck op de rheede file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 Den heer Anthony Hurt met de gecommitteerdens uyt het veltleger weder terugge file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 d’Ed. Emanuel Bornesee na ’t leger om de verstreckinge aan de militie te doen file 2493, folio 1606
Aug. 6, 1682 Resolutie wegens den commandeur Melchior Hurt file 2493, folio 1606
Aug. 7, 1682 De gesamentlijke Engelse raatspersoonen binnen file 2493, folio 1607
Aug. 7, 1682 Hun notificatie en versoeck file 2493, folio 1607-1608
Aug. 7, 1682 Alsmede Zijn Edelheyts antwoort file 2493, folio 1608-1613
Aug. 7, 1682 Briefje na Tanjongpoura aan den vaandrigh Kuffelaar per soldaat file 2493, folio 1613
Aug. 7, 1682 Briefje uyt ons veltleger van den capitein Wanderpoel per soldaat file 2493, folio 1614-1615
Aug. 8, 1682 Relaas wegens het aflopen van een Javaans vaartuyg door de Bantamse stropers file 2493, folio 1615-1616
Aug. 8, 1682 Het schip Japan naar Bantam met 70 Nederlantse soldaten met een memorie voor de opperhoofden om voor Siringy te cruyssen file 2493, folio 1616-1617
Aug. 8, 1682 Ende keert daarmede na Bantam terugge den ambassaduer Pangeran Aria Diepa Nierat en Keey Aria Singa Widjaja file 2493, folio 1618
Aug. 8, 1682 Alsmede den coopman Everhard van der Schuur om met de jagten Odijck en Alexander van Bantam na de boght van Lampon [te gaan] file 2493, folio 1618
Aug. 8, 1682 Met een memorie ter sijner narigt en een missive aan d’Hr. mayoor Saint Martin file 2493, folio 1618
Aug. 8, 1682 Corten inhout file 2493, folio 1618-1625
Aug. 8, 1682 Resolutie om den amphioen door de Engelse uyt Bengale gebracht voor de Compagnie aan te nemen file 2493, folio 1625-1626
Aug. 8, 1682 Een leermeester op het eylant Purmerent te plaatsen file 2493, folio 1626
Aug. 8, 1682 De weduwe van den vaandrigh Thomas Loyen toegestaan met haar kint te mogen repatriëeren file 2493, folio 1626
Aug. 9, 1682 Rapport van den toestant en gelegentheyt van ons veltleger aan de Tangerangse revier door den heer Anthony Hurt en gecommitteerdens overgelevert file 2493, folio 1626-1645