Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 26, 1682 Briefje aan den baas Albert der Reus op Onrust per een roeyschuyt file 2493, folio 1511-1512
July 27, 1682 Ses Nederlantse soldaten na de Maronda tot verstercking van het fortje aldaar met een briefje aan den commanderend corporaal David Sman file 2493, folio 1512-1513
July 27, 1682 Den Engelsman Mr. Charles Sweeting binnen bij Sijn Edelheyt file 2493, folio 1513
July 27, 1682 Sijn versoek wegens haaren raat alhier file 2493, folio 1513
July 27, 1682 Sijn Edelheyts antwoort file 2493, folio 1513-1514
July 27, 1682 Mondeling relaas wegens het afloopen en vermeesteren van een chialoup door 25 Bantamse rooffvaartuygen omtrent Bacassy file 2493, folio 1514
July 27, 1682 Briefje van de Maronda van den commanderend corporaal David Mans per Javaan file 2493, folio 1514-1515
July 27, 1682 Briefje van den baas Albert de Reus op Onrust wegens de voorgevallene hostile actie en ’t vermoorden van ons volck ontrent de hoeck van de Tangeranse revier file 2493, folio 1515-1516
July 27, 1682 De inwoonders van de eylanden Engels Onrust en Purmerent voor de vijanden na Onrust gevlucht file 2493, folio 1516
July 27, 1682 Schrijven aan den baas Albert de Reus na Onrust per een roeysloep file 2493, folio 1516-1517
July 28, 1682 Briefje van den capitein Wanderpoel uyt ons veltleger voor Tangeran file 2493, folio 1517-1518
July 28, 1682 Het Engels vrij scheepie de Triplicaan uyt dese rheede na Madraspatnam op de Cust file 2493, folio 1518
July 28, 1682 Den Bantamsen ambassadeur Pangerang Diepa Nierat binnen ter audiëntie file 2493, folio 1518
July 28, 1682 Nader briefje uyt ons veltleger van den capiteyn Wanderpoel file 2493, folio 1518-1519
July 28, 1682 Antwoort geschrift van den gouverneur generaal en raden van India op haare versoecken door expresse gecommiteerden aan de hier residerende Engelse vrunden overgegeven file 2493, folio 1520-1541
July 28, 1682 Resolutie wegens het overleveren van Haar Edelens aantwoort aan de Engelse vrunden alhier file 2493, folio 1542
July 28, 1682 Repudium des boedels vergunt aan de weduwe van den gewesen subtituyt Barent Harmens van Zwoll file 2493, folio 1542
July 28, 1682 Eenige hier sijnde Portugezen toegestaan met Compagnies schepen onder betalinge van het transportgelt na Chormandel over te vaeren file 2493, folio 1542
July 29, 1682 Schrijven na ons veltleger aan de revier Tangeran aan den capitein Harmen Wanderpoel file 2493, folio 1542-1544
July 29, 1682 Twee briefjens van de opperhoofden van de fluyt Spanbroeck en Naardermeer cruyssende ontrent het hoeck van Craoang per twee opgesonde Javaanse vaartuygh file 2493, folio 1544