Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 5, 1682 Aankomst van een Javaansen Loura van den gouverneur van Sumanap op het eylant Madura file 2493, folio 1394
July 5, 1682 Sijn mondelinge bootschap file 2493, folio 1394-1395
July 5, 1682 Translaat briefje van den gouverneur van Sumanap daarmede aan Zijn Edelheyt file 2493, folio 1395-1396
July 6, 1682 Relaas van den Chinees Tsioteeko wegens Turtiassa, Lampon file 2493, folio 1396-1399
July 6, 1682 Item berigt van Bantam door een Maleyer file 2493, folio 1400-1401
July 6, 1682 Rapport wegens het aflopen en verbranden den negoriën Mampang en Camiery door eenige Bantamse rovers hierboven in ’t lant file 2493, folio 1401
July 6, 1682 6 man vermoort en 13 vrouwen weggevoerd file 2493, folio 1402
July 6, 1682 Den Bantamsen ambassadeur binnen file 2493, folio 1402
July 6, 1682 Aankomste van een Engelsch particulier scheepie de Triplicaan file 2493, folio 1402
July 7, 1682 Briefje van den vaandrigh Kuffelaar tot Tanjongpoura per soldaat te lande file 2493, folio 1402-1403
July 7, 1682 De 5 Tangerangse overgekomene hoofden binnen bij Sijn Edelheyt om hun afscheyt na Tangeran, sullende aldaar onder onse pagger met de haare blijven woonen file 2493, folio 1403-1404
July 7, 1682 Den Bantamsen ambassadeur weder binnen ter audiëntie bij Zijn Edelheyt file 2493, folio 1404
July 7, 1682 Item den Moor Salomon Dauwt file 2493, folio 1404-1045
July 7, 1682 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrigh Kuffelaar per eenige Inlanders met bamboesen en beesten file 2493, folio 1405-1406
July 7, 1682 De Engelse vrunden alhier door gecommitteerdens geïnsinueert tegens het schieten bij nagt uyt haare scheepen beter ordre te stellen file 2493, folio 1406-1407
July 7, 1682 Haer antwoort daerop file 2493, folio 1407-1408
July 7, 1682 Het jacht Naardermeer na Straat Sunda tot convoy der Engelse schepen China Marchiant en Tayouan Marchiant na China gedestineert file 2493, folio 1408
July 7, 1682 De pachters van de aankomende zuykeren maandelijcx maar soo veel te laten betalen als er pachtpenningen ontfangen wierde file 2493, folio 1409
July 7, 1682 Aan den Raat van Justitie 1000 rijxdaalders tot verval der onkosten uyt ’s Compagnies cassa te verstrecken om datter in lange geen particuliere goederen aangehaalt zijn file 2493, folio 1409
July 8, 1682 Het Bantams Conings scheepie naar Bantam met een briefje aan d’Hr. mayor Saint Martin file 2493, folio 1410