Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 23, 1688 Twee dubbelde briefjes, één[137] aan den Edele J. Leeuwenson en raad tot Bantam file 2503, folio 67
July 5, 1688 Kiay Aria met sijn vaartuygh naar Cheribon vertreckende neemt mede twee briefjes[338] van één teneur soo aan den Edele J. de Hartog als de heer commandeur J.A. Sloot en raad file 2503, folio 297
July 10, 1685 De Javanen voor ’t slegten der aarde aan beyde zijden van de nieuwe Tangeranse vaart ¼ rijksdaalders voor één roede lengte en vrije rijst toe te leggen file 2498, folio 525
July 13, 1685 En bij optenue van een vrije negotie één der suppoosten in Hoccieuw te laten resideeren file 2498, folio 538
March 21, 1687 Twee briefjes[389] van één en deselven inhoud aan de vaandrig Willem Kuffelaar en Jan Daniël Oldencop file 2502, folio 195-196
Feb. 9, 1697 Medebrengende twee Spanjaerden en eenen haren dienaer om met één van ’s Compagnies schepen nae ’t vaderlant voor te gaan file 2517, folio 85
Oct. 5, 1697 Sijnde maer één Engels scheepje desen jare aan dien kant vernomen file 2517, folio 730
Nov. 13, 1698 En één van Jennelys Rasnay en Sapy ‘mitsgaders de verdere rijksgroten tot Bima’ file 2517, folio 847-852
Sept. 12, 1698 De pagter van de groente cramen en winkeliers en die van de aancomende rijs yder surcheanse van één maand pagtpenningen verleend file 2518, folio 524
March 1, 1701 Depeche der schepen van daer nae westerse comptoiren als ses en één chialoup nae Bengale, één na Chormandel en één over Cheylon en Mallabaer nae Souratta file 2521, folio 111
Aug. 25, 1705 En eyndelijk van de Javaanse paapen onlangs van Sirrebon met de Vegt hier aangekomen, één na de Caap tot exileeren en d’andere op Edam te laten arbeyden file 2527, folio 754
Sept. 14, 1705 Sijnde d’eene aan den heer afgegane generaal, d’andere aan den fetor en de derde aan den fiscaal tot Batavia gerigt dog alle van één inhout file 2527, folio 811
May 7, 1682 Met verlies van één onser zoldaten file 2492, folio 979-980
May 27, 1682 De commissarissen van huwelijxe en cleene saaken voortaan in plaatse van twee maar één eedt te laten doen[4] file 2492, folio 1117
June 30, 1682 De pachters van het handelen aan de schepen en de vaart Molenvliet nogh één maand surcheance van pachtpenningen toegestaan file 2492, folio 1371
Aug. 12, 1683 Maar één roversvaartuyg g’attrappert en 33 zeeschuymers van kant geholpen file 2495, folio 802
Jan. 24, 1680 Op de rheede sondags maar één predicatie te laten voorlesen door gebrek van predicanten file 2486, folio 92
June 30, 1676 De pachter van de rijs noch één off samen 3 maanden pachts geborght om redenen file 2480, folio 220-221
June 12, 1670 Alle de retourscheepen van hier en Ceylon afgesonden, behouden aen de Caep uytgesondert één file 2473, folio 196-197
July 3, 1724 Bellevliet en Nederhoven uyt Banda met den predikant Boekenberg en 2 brieven van één inhoud file 2556, folio 283