Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 2, 1678 Mr. Abraham van Riebeecq als een supernumerair lith van den agtbaren Raat van Justitie geëligeert file 2482, folio 648
Aug. 2, 1678 Het herwaarts senden van ingehuyrde schepen uyt het vaderlant ende voor d’Ed. Compagnie nadelig en schade geoordeelt file 2482, folio 649
Aug. 2, 1678 d’Ed. Heeren Majores bij de aff te sendene advysen die saacke in nader overleg file 2482, folio 649
Aug. 2, 1678 Buyten de Compe 2 placaaten daartegens gepubliceert, 2 Augustus 1678.
Aug. 3, 1678 Een kleen briefken met de chialoup de Leguaen aan d’Heeren Majores hoogh gem. na Bantam om van daer met de Engelse schepen aff te gaan file 2482, folio 649
Aug. 3, 1678 Schrijven oocq aan den resident Willem Caef op Bantam file 2482, folio 649-650
Aug. 4, 1678 Met de chialoup Neptunis een cleen advysbriefken aan d’Hr. Anthonio Hurdt uyt het schip Silversteyn zeylende ontrent Tegal file 2482, folio 650
Aug. 5, 1678 d’Ed. Jacob Verburgh het ordinair directeurs tractement van 160 guldens ter maent toegelegt file 2482, folio 650
Aug. 5, 1678 Last op vreemde, te Batavia aankomende negotianten hunne cargasoenen ten spoedigste door den Licentmeester aan de Hooge Regering te doen opgeven.
Aug. 5, 1678 De vervoer van particuliere amphioen in Bengale met alle magt te weeren, op poene van deportement etc, 5 Augustus 1678.
Aug. 5, 1678 Dierhalven ginter een Scheepsplaccaat te maneeren, vide Bengale, 5 Augustus 1678.
Aug. 5, 1678 Maar 2 opperkooplieden als een in Cassimbazaar, en een in Hongly voortaan aan te houden, 5 Augustus 1678.
Aug. 5, 1678 Geen scheepen van 25 April tot ultimo Augustus van daar te versenden, nog geene de straet van Malacca te laten passeeren, dan bij hooge nood, 5 Augustus 1678.
Aug. 5, 1678 Den Directeur en Opperkooplieden, jaarlijx even so veel provisiën toe te leggen, als den Gouverneur en tweede op Cormandel, 5 Augustus 1678.
Aug. 5, 1678 Onkosten van den Heer Generaal Maatsuyker L. M. volgens ordre der Heeren 17, door den curator of erfgenamen te laten voldoen, mits hetgeene uyt de pakhuysen is gebruykt niet hoger als den inkoop in rekening zal werden gebragt en ’t geconsumeerde buskruyt, wijn enz. op de reekening van consumtie werden afgeschreeven, 5 Augustus 1678.
Aug. 7, 1678 Schrijven per Javaans vaartuygh van den resident Caef tot Bantam file 2482, folio 651
Aug. 7, 1678 Affscheytmaal door Sijn Edelheyt aen de heeren Jacob Joritsz Pits, Jacobus Verburg en Daniël Parvé file 2482, folio 651-652
Aug. 8, 1678 Mondelinge tijdinge van Damacq wegens het veroveren van een paggers door den manhaften capiteyn François Tack file 2482, folio 652
Aug. 9, 1678 d’Hr. Jacob Verburgh als directeur na Bengale file 2482, folio 652
Aug. 9, 1678 Met de bodems Goet Begin, Roemerswael, Alexander, Swanenburgh, Beemster, Wimmenum, Bergmeer en Oosterblocker file 2482, folio 652