Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 26, 1659 Wert gerucht dat die van Bantam een aenslach op de fluyt het Witte Paert souden voorhebben file 2460, folio 58
Feb. 26, 1659 Een pagger sijn om ’t Witte Paert voor de Anckese rivier leggende te laeten maken file 2460, folio 58
Feb. 26, 1659 De schepen Dordrecht en Angelier gaen ’t seyl van […] hoeck van Craoan als den Ruygenhoeck kruyssen file 2460, folio 58
Feb. 26, 1659 Can Wallis […] aengecomen aen lant te laten komen, ende weder in zijn plaets schipper Jan Cornelis Swart file 2460, folio 58-59
Feb. 26, 1659 Het schip Prins Willem voor ’t patria aengelecht om bij provisie te ballasten file 2460, folio 59
Feb. 27, 1659 ’t Jacht Drommedaris was van Jamby met een peper last file 2460, folio 59
Feb. 27, 1659 Comt mede een […] file 2460, folio 59
Feb. 27, 1659 So comte mede van den Palembangse besettinge den coopman Johan Truytman file 2460, folio 59-60
Feb. 27, 1659 Ende geeft een schriftelijk rapport wegens sijne verrichtinge over file 2460, folio 60
Feb. 28, 1659 Een manslaech op de punt de Peerl geschiedt file 2460, folio 60
Feb. 28, 1659 [Twee vaartuigen van Japara met een brieff van de gouverneur van Japara] file 2460, folio 60
Feb. 28, 1659 Translaet desselfs brieff file 2460, folio 60-61
Feb. 28, 1659 Brengen mede een brieff van ’s Compagnies resident op Japara aen haer Edelens file 2460, folio 61
Feb. 28, 1659 Derselver sommier inhoude file 2460, folio 61-64
Feb. 28, 1659 […] file 2460, folio 64
Feb. 28, 1659 [In februari 35 inlandse navetten aagnekomen] file 2460, folio 64-65
Feb. 28, 1659 So sijn daerentegens weder van hier vertrocken 28 inlandse vaertuygen file 2460, folio 65
Feb. 28, 1659 Ende hebben voor 6458 rijxsdaalders aen coopmanschappen medegescheept file 2460, folio 65
Feb. 28, 1659 En february sijn alhier … kinderen gedoopt file 2460, folio 66
Feb. 28, 1659 Item mede negen paren t’samen in de echt bevestigt file 2460, folio 66