Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 23, 1680 Om door de Kat ende Kater na Bantam bestelt te werden file 2487, folio 1558
Dec. 23, 1680 Die voorts de verversinge aen de retourschepen sullen brengen file 2487, folio 1558
Dec. 23, 1680 De fluyt Janskercke uyt Bengalen over Coringo op de rheede file 2487, folio 1559
Dec. 23, 1680 Brieffje daermede van de Daetheronse opperhoofden file 2487, folio 1559-1560
Dec. 24, 1680 De schepen Mauritius Eylant, Silversteyn en den Blauwen Hulk over Caep de Goede Hoop na ’t lieve vaderlant file 2487, folio 1560
Dec. 24, 1680 Met een costelijk carguasoen van f. 1604657:5:2,- file 2487, folio 1561-1567
Dec. 24, 1680 Ladinge oock voor de Caap in de 3 retourbodems tot f. 6222:8:6,- file 2487, folio 1567-1568
Dec. 24, 1680 Het Huys te Kleeff met den fiscael Pieter Pauw na de Straat om de monsteringe over de retourschepen te doen file 2487, folio 1568
Dec. 24, 1680 Diverse Macassaren grooten naer de retourschepen gebragt om daermede naer de Caap over te vaeren in ballinghschap file 2487, folio 1569-1574
Dec. 24, 1680 Briefje van Bantam van den resident Willem Caef met den adsisten Gerrit van Loveren per Javaen file 2487, folio 1574
Dec. 24, 1680 Met tijdinge van de onse etc in Toncquin file 2487, folio 1574-1575
Dec. 24, 1680 Het Deens scheepje de Gulde Fortuyn van Trancquebaar op Bantam file 2487, folio 1575
Dec. 24, 1680 De opperhoofden van het schip Africa de volle premie toegelegt file 2487, folio 1575
Dec. 24, 1680 Den vaderlandsen generalen eysch voor Indië tegens anno 1682 in raade geapprobeert file 2487, folio 1575
Dec. 25, 1680 Relaes van ’t schip Silversteyn file 2487, folio 1575-1576
Dec. 25, 1680 Dat 19 uyren op Duyssent Eylant aen de gront geseten heeft dog sonder schade file 2487, folio 1576
Dec. 25, 1680 Dog werden eenige gecommitteerde herwaerts gesonden om nauwer ondersoeck te doen file 2487, folio 1576
Dec. 26, 1680 Die retourneren met rapport dat het schip Silversteyn geen letzel van het vastsitten gekregen heeft file 2487, folio 1577
Dec. 26, 1680 Het Huys te Kleeff uyt de Straat met den waterfiscael van de monsteringe file 2487, folio 1577
Dec. 26, 1680 Generale bemanninge der 3 retourschepen file 2487, folio 1577-1578