Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 15, 1680 Negen Macassaerse vaertuygen wijcken van de vloot aff omtrent Madure naer Sampang en van daer na de revier Niaplong file 2486, folio 396
April 15, 1680 Den Pangeran Sampang off Tsiakra Ningrat na Madure gesonden file 2486, folio 396
April 15, 1680 Wert door die van Sumanap en Pamakassan vijandelijk aengetast en teruggegedreven file 2486, folio 396
April 15, 1680 Dogh door de onse gesecondeert wort dat eylant tot gehoorsaemheyt gebragt file 2486, folio 396
April 15, 1680 En den gouverneur van Sumanap op zijne verootmoedigingh gepardonneert en met den titul van Tommagon Natta Jouda verheerlijckt file 2486, folio 396-397
April 15, 1680 Waermede alles tot ruste gebragt soude wesen file 2486, folio 397
April 15, 1680 Des Sousouhounanghs voornemen tegen het laeste van april nae de Mattaram te gaen om sig als erffheer en zijn vaders rijck te laen introduceren file 2486, folio 397
April 15, 1680 Translaat missive des Sousouhounangs Amancourat aen Haer Edelens file 2486, folio 397-413
April 15, 1680 Item translaat missive van den capitein Joncker uyt Sourabaya aen haer Edelens file 2486, folio 413-415
April 15, 1680 Vijff Macassaerse vaertuygen van Crain Bisseees volck van Indermayoe file 2486, folio 415
April 16, 1680 Affgezanten van Palimbangh met eygen vaertuygen en 4000 picols peper file 2486, folio 415
April 16, 1680 d’Ed. Laurens Pit de Jonge tot commissaris na de westcust van Sumatra gestelt file 2486, folio 416
April 16, 1680 Resolutie over de saecken raeckende Siam, Bengalen en Chormandel file 2486, folio 416
April 16, 1680 Het lossen en laden der schepen voortaen laten geschieden door eygen scheepsvolck met de chiampans en de chiampansgasten af te schaffen tot preuve[13] file 2486, folio 416
April 17, 1680 De Chinese ambassadeur binnen bij Zijn Edelheyt file 2486, folio 417
April 17, 1680 Versoeckende op haer saecken magh werden geleth file 2486, folio 417
April 17, 1680 Overleverende een geschrift file 2486, folio 417-418
April 17, 1680 Vragen off geen brieven uyt Hoccieuw met Odijck van den Chombon waren gecomen file 2486, folio 418
April 17, 1680 Hetwelck wert geaffirmeert file 2486, folio 418
April 17, 1680 En gerecommandeert haer maer gerust te stellen file 2486, folio 418-419