Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 16, 1679 Den commandeur Couper en d’Ed. Van Renesse gaen na boort en vertrekken met de schepen Japan, Mauritius Eylant en Goet Begin en den Hasenbrth na Java’s Oostcust file 2484, folio 508
July 16, 1679 Met 184 Nederlandse militairen en 85 Ambonesen; item een compagnie Maleyers en een compagnie Balyers file 2484, folio 508
July 16, 1679 Instructie tot haer naright file 2484, folio 508-512
July 16, 1679 Missive aen d’Hr. mayor Christiaen Poleman file 2484, folio 512-518
July 16, 1679 Per inlands vaertuygh schrijven van Indermayoe file 2484, folio 518-519
July 17, 1679 Den vaandrigh Benjamin van der Meer met de 3 gesanten van den Sousouhounang over Samarangh naer Mattaram aen de Prince Pougar file 2484, folio 519-520
July 17, 1679 Instructie tot sijn naright file 2484, folio 520-522
July 17, 1679 Missive aen den Prince Pougar file 2484, folio 522-528
July 17, 1679 Brieffje ook aen d’Ed. Bartelsze Marchier en raed tot Japara file 2484, folio 528
July 18, 1679 Per borger vaertuygh een kleen briefken van d’Ed. Bartelsze Marchier tot Japara file 2484, folio 528-530
July 18, 1679 De schepen Odijck en Alexander na Hokzieuw in China file 2484, folio 530
July 18, 1679 Mondelinge tijdinge wegens het affloopen en verdestrueren van Intche Pragy door de Bantamse rovers file 2484, folio 531
July 18, 1679 De Palembangse gesanten hun medegebragte peper 2/3 in contant en 1/3 in kleeden te betalen file 2484, folio 531
July 18, 1679 De Eerwaarde predikant Servatius Clavius als permanent leeraer op Batavia beroepen file 2484, folio 531
July 20, 1679 Een brieffken van d’Hr. ordinair raet Dirk Blom uyt het schip Azia in de Straat Sunda gearriveert over Bantam file 2484, folio 531
July 20, 1679 De chialoup de Brack Zijn Edele met een kleen brieffje tegemoet gesonden file 2484, folio 532
July 20, 1679 De provisioneel luytenant Hendrik van den Eeden absoluyt bevestigt file 2484, folio 532
July 20, 1679 Die van den kerkenraet nogh twee diaconen te laten verkiesen file 2484, folio 532
July 21, 1679 De chialoup de Orangieboom d’Ed. Couper agterna gesonden met de ordres en brieven voor den train file 2484, folio 532
July 21, 1679 Brieven nu ook aen den capiteyn Jochum Michielsz tot Indermayoe en de resident Thomas Grimmel op Tegal file 2484, folio 532-533