Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 16, 1679 De rover Chiliwidara in plaets van ten Bantam te keeren, vertrekt na Lossary dat door een wert verdestrueert file 2484, folio 425-426
June 16, 1679 Zijn vernemen om de negorije Galounggolongh bij de bovenlanden mede onder de Bantamse heerschappije te brengen file 2484, folio 426
June 16, 1679 Bantamze rovers door den Balyer Sacra Jouda geslagen en verdreven file 2484, folio 426
June 16, 1679 Hij versamelt volk om dat geboefte in Samadang te gaen aentasten file 2484, folio 426-427
June 16, 1679 Den regent tot Pamanoecan Ingabey Carta Jouda versoekt het exploict mede te mogen bijwoonen file 2484, folio 427-428
June 17, 1679 Zijn Edelheyt d’Hr. gouverneur generael en d’Hr. directeur Cornelis Speelman visiteren de stadspunten en bolwerken file 2484, folio 428
June 18, 1679 De fluyt IJsselsteyn van Palembangh file 2484, folio 428
June 18, 1679 Een advys brieffje van Willem Caef uyt Bantam aen Ockersz file 2484, folio 428-429
June 18, 1679 De fluyt Aerdenburgh uyt Pegu over Malacca met schrijven van beyde die plaetzen file 2484, folio 429
June 18, 1679 Krijgspreparatie der Johoriten om Jamby te beoorlogen file 2484, folio 429
June 18, 1679 Het schip de Smith uyt de besettingh voor Pamanoecan sonder schrijven file 2484, folio 429
June 18, 1679 De fluyt de Lantman direct uyt Banda file 2484, folio 430
June 18, 1679 De toght op Nova Guinea van den oppercoopman Joannes Keyts om de handel te ontdecken vrugteloos uytgevallen en 6 Nederlanders door de inwoonders vermoort file 2484, folio 430
June 19, 1679 De Sammadangse gesanten keeren weder na huys met een briefke door den sabandhar Ockersz aen haar meester file 2484, folio 430-431
June 19, 1679 De Manicabose gesanten te disponeren haer terugh reyse over Padangh op Sumatra’s westcuts te nemen file 2484, folio 431
June 20, 1679 De hoeker de Croonvogel na Tonkin met schrijven file 2484, folio 432
June 20, 1679 Een Portugees scheepje van Timor tenderende nae Maccao file 2484, folio 432
June 20, 1679 Den boomwagter Joannes Oldenvliet na Bantam om na de Europees tijdinge met het Engelse schip de Loyael Subject overgebraght te vernemen file 2484, folio 432
June 20, 1679 Uyt de boetgelden van de Inlandse brugerlijke voor haer een wapen samen toe te stellen file 2484, folio 433
June 20, 1679 Voorgenomen uytsettinge van Nederlandse en Inlandse militairen na Java’s Oostcust file 2484, folio 433