Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 18, 1679 Een advys brieffje van Willem Caef uyt Bantam aen Ockersz file 2484, folio 428-429
June 18, 1679 De fluyt Aerdenburgh uyt Pegu over Malacca met schrijven van beyde die plaetzen file 2484, folio 429
June 18, 1679 Krijgspreparatie der Johoriten om Jamby te beoorlogen file 2484, folio 429
June 18, 1679 Het schip de Smith uyt de besettingh voor Pamanoecan sonder schrijven file 2484, folio 429
June 18, 1679 De fluyt de Lantman direct uyt Banda file 2484, folio 430
June 18, 1679 De toght op Nova Guinea van den oppercoopman Joannes Keyts om de handel te ontdecken vrugteloos uytgevallen en 6 Nederlanders door de inwoonders vermoort file 2484, folio 430
June 19, 1679 De Sammadangse gesanten keeren weder na huys met een briefke door den sabandhar Ockersz aen haar meester file 2484, folio 430-431
June 19, 1679 De Manicabose gesanten te disponeren haer terugh reyse over Padangh op Sumatra’s westcuts te nemen file 2484, folio 431
June 20, 1679 De hoeker de Croonvogel na Tonkin met schrijven file 2484, folio 432
June 20, 1679 Een Portugees scheepje van Timor tenderende nae Maccao file 2484, folio 432
June 20, 1679 Den boomwagter Joannes Oldenvliet na Bantam om na de Europees tijdinge met het Engelse schip de Loyael Subject overgebraght te vernemen file 2484, folio 432
June 20, 1679 Uyt de boetgelden van de Inlandse brugerlijke voor haer een wapen samen toe te stellen file 2484, folio 433
June 20, 1679 Voorgenomen uytsettinge van Nederlandse en Inlandse militairen na Java’s Oostcust file 2484, folio 433
June 20, 1679 Benaminge der officieren file 2484, folio 433
June 20, 1679 Eenige papieren beraekende de suspecte handelingh van den oppercoopman Schagen zaliger en coopman Louys de Keyser d’Hr. Outhoorn ter handt gestelt file 2484, folio 434
June 20, 1679 Den capiteyn François Tack 1000 rijksdaalders toegelegt voor de keyserlijke goude kroon Sijn Edele in de veroveringh van Cadiery in handen gevallen file 2484, folio 434
June 20, 1679 Te ontfangen uyt de eerste pagtpenningen van de Javaanse zeehavens file 2484, folio 434
June 21, 1679 d’Ed. Jacobus Couper met de sloep de Orangieboom van Indermayoe met schrijven van den capiteyn Jochum Michielsz file 2484, folio 435
June 22, 1679 Den substituyt van den lantdrost met 9 militairen en de Macassaerse compagnie van Dain Mattara nae Tangeran gesonden file 2484, folio 435
June 22, 1679 De Manicabose gesant weder terugh, niet over Padang maer over Jamby file 2484, folio 435-436