Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 13, 1679 Brieffje van den Edele capiteyn Willem Hartsinck file 2484, folio 413
June 13, 1679 Naya Teroena broeder van Wiera Zaba mede bij Zijn Edele verschenen file 2484, folio 413
June 13, 1679 De landerijen omtrent Tanjongpoura onder de Chebetze Javanen verdeelt file 2484, folio 413-414
June 13, 1679 De Bantamse rovers door Sacra Jouda verjaeght file 2484, folio 414
June 13, 1679 De Javaanen Tanoe Patty en Marta Praya als gesanten van Pangiran Sammadangh met een brieffje van haer meester file 2484, folio 414-415
June 13, 1679 Versoek van den borger Willem Murray om in Engelsen dienst te gaen affgeslagen file 2484, folio 415-416
June 13, 1679 Royinge der landerijen in de westervoorstat gelegen file 2484, folio 416
June 13, 1679 Het affgevaren fluytje Helena aen d’Ed. Cornelis Swart getransporteert voor 150 rijksdaalders file 2484, folio 416
June 13, 1679 Resolutie om het ijzermaguazijn te laten opnemen file 2484, folio 416
June 13, 1679 Bij provisie te verplaetsen file 2484, folio 417
June 13, 1679 Eenige uyt den gesanten van den Sousouhounangh Aman Courat Sinnepatty Ingalaga aen zijn broeder den Prince Pougar in de Mattaram te committeren file 2484, folio 417
June 14, 1679 Per Chinees vaertuygh een kleen advys brieffje aen d’Hr. gouverneur Jacob Joritz Pits en raet tot Malacca file 2484, folio 417
June 14, 1679 Den Engelse secretaris Mr. Koek keert weder na Bantam met een antwoort brieffken door Haer Edelheyt aen den agent Robert Parker aldaer file 2484, folio 417-418
June 15, 1679 Aen 2 Chinese ingesetenen zeebrieven verleent, een na China en een na Couchin China file 2484, folio 419-421
June 15, 1679 Advys brieffken uyt Bantam aen d’Ed. Ockersz van het arrivement der schepen Veluwe en China in de Straat Zunda file 2484, folio 421
June 16, 1679 Eenige Javanen te land na Tanjongpoura met schrijven aen den capiteyn Hartsinck file 2484, folio 421-422
June 16, 1679 De schepen Veluwe en China uyt Souratta en Persia over Mallabaar en Tutucorijn file 2484, folio 422
June 16, 1679 Met schrijven uyt bovengemelte vier plaetsen en ook van d’Hr. gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge en raet uyt Colombo file 2484, folio 422
June 16, 1679 Persiaenze nouvelles file 2484, folio 422-423
June 16, 1679 Item van Souratze file 2484, folio 423