Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 10, 1679 Den oppercoopman Jacobus Couper van Indermayoe file 2484, folio 14-15
Jan. 10, 1679 De Macassaarse soldaten een bezoldinge van 3 rijksdaalders toegeleght file 2484, folio 15
Jan. 10, 1679 En haer hooft Dain Matara als luytenant 15 rijksdaalders file 2484, folio 15
Jan. 10, 1679 Door den tolck Huygh Boy in minnelijkse dogh ernstige termen omtrent den jongen Coninck satisfactie te laten versoeken over den moort door Pangiran Jaja Ingerat aen het volk van de veerschuyt begaen file 2484, folio 15
Jan. 10, 1679 De huysingen en thuynen aen d’oostsijde te digt onder het Casteel gelegen te laaten opruymen file 2484, folio 16
Jan. 10, 1679 En tot dien eynde de erven van Zijn Edelheyt d’Hr. gouverneur generael Rijckloff van Goens in te koopen file 2484, folio 16
Jan. 10, 1679 Electie van nieuwe ouderlingen en diaconen file 2484, folio 16
Jan. 11, 1679 Den capitein der Malayers van de visite der Jaccatrase limiten weder terugh hebbende geen Bantammers vernomen file 2484, folio 17
Jan. 11, 1679 De sergeant Jan Bervelt over Tanjongpoura na Pagadin file 2484, folio 17
Jan. 11, 1679 Met schrijven aen den luytenant Hendrik van den Eeden file 2484, folio 17
Jan. 11, 1679 Een Portugees scheepje uyt Maccauw gekomen verseylt voorbij dese stadt na Timor file 2484, folio 17
Jan. 11, 1679 Het nieuw jaght de Luypaert uyt kruyssen tusschen de Maronda en Craoang file 2484, folio 18
Jan. 11, 1679 Beknopten inhout van de instructie den stuurman tot naright medegegeven file 2484, folio 18
Jan. 12, 1679 Huygh Boy terugh nae Bantam file 2484, folio 18
Jan. 12, 1679 Met schrijven aen den resident Willem Caef file 2484, folio 18-19
Jan. 12, 1679 Soomede aen den Engelsen agent Robert Parker file 2484, folio 19-21
Jan. 12, 1679 Een Batavias borger met eenige zoldaten heimelijck van Tanjongpoura met schrijven van den luytenant Hendrik van den Eeden file 2484, folio 21
Jan. 12, 1679 Moordadig voornemen van den Javaenzen gouverneur Wiera Saba om de besettelingen in de veltschanze te vermoorden file 2484, folio 21-22
Jan. 12, 1679 Misluckt file 2484, folio 22-23
Jan. 12, 1679 Hij laet sijn eygen negorijen in brant staken en retireert na Intche Pragi file 2484, folio 23