Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 9, 1678 Alle de Jaffanapatnamse hoofden der Wannias vrijwillich onder Compagnies gehoorsaamheyd gecomen file 2483, folio 1008
Nov. 9, 1678 Het voorgenomen exploit op de Françoisen tot Pondicherry door groote stilte en tegenstroomen misluckt en vruchteloos uytgevallen file 2483, folio 1008
Nov. 9, 1678 Ladinge van het schip het Wapen van Middelburgh file 2483, folio 1008
Nov. 9, 1678 Tertholen nae Japara om de Bougyse crijgers van daar over te halen file 2483, folio 1009
Nov. 9, 1678 Met schrijven aen d’Hr. Anthonio Hurdt en raat tot Japara mitsgaders aan d’Hr. Couper en raat voor Indermayoe en aen de residenten tot Tagal file 2483, folio 1009
Nov. 9, 1678 Idem met een briefken door Crain Bissee aen zijn broeder Crain Gillison en de verdere Macassaren hun op Java’s Oostcust tot Cappar onthoudende file 2483, folio 1009
Nov. 9, 1678 Beknopte inhout van het briefken aan d’Hr. Jacobus Couper file 2483, folio 1009-1010
Nov. 9, 1678 Idem aen den resident tot Tegal file 2483, folio 1011-1012
Nov. 9, 1678 Idem aen d’Hr. Admiraal Anthonio Hurdt en raat op Japara file 2483, folio 1012-1017
Nov. 9, 1678 Briefje door Crain Bissee aan sijn broeder Crain Gillison op Cappar nu mede geschreven file 2483, folio 1017-1018
Nov. 9, 1678 Den bottelier Huygh Boy teruch na Bantam met schrijven aan den resident Willem Caef file 2483, folio 1019
Nov. 9, 1678 Idem met een briefken door Crain Bissee aan de Macassaren hun tot Bantam onthoudende file 2483, folio 1020
Nov. 9, 1678 Het schip het Lant van Schouwen van Chormandel met dubbelt schrijven file 2483, folio 1021
Nov. 9, 1678 Ladinge van dien bodem file 2483, folio 1021
Nov. 9, 1678 Schrijven van den resident Caef uyt Bantam aan d’Ed. sabandaar Ockersz file 2483, folio 1021
Nov. 9, 1678 Alternatie en groote oorloghspreparatiën aldaar file 2483, folio 1021-1022
Nov. 10, 1678 Het schip Japan van Chormandel over Nagapatnam file 2483, folio 1022
Nov. 10, 1678 Met twee brieven van Jaffana en Nagapatnam file 2483, folio 1022
Nov. 10, 1678 Suwagie wert door Visiapour Maysoer en Golconda met oorlog gedreycht file 2483, folio 1022
Nov. 10, 1678 Ladinge van gemelte schip Japan file 2483, folio 1022