Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 18, 1678 Eenelijk met 2 briefjens van den gedetineerden oppercoopman Martin Roos file 2483, folio 790
Sept. 18, 1678 Een Javaens vaertuygh met schrijven van den regent tot Bagagadin een dagh reysen boven Pamanoecan gelegen file 2483, folio 790
Sept. 18, 1678 Translaet daervan file 2483, folio 790-791
Sept. 18, 1678 Mondelinge relaes van den brenger van voorzeyde briefken wegens ’t gedoente der Bantammers derwaerts over file 2483, folio 791
Sept. 18, 1678 Den jachten Voorhout en Engelse Anna over Damacq en Tegal van Japara sonder schrijven file 2483, folio 791
Sept. 19, 1678 Den coopman Jacob van Dijck van Bantam file 2483, folio 791
Sept. 19, 1678 Corten inhout van ’t rapport door denselven overgegeven file 2483, folio 792-793
Sept. 21, 1678 Zilversteyn van Japara met schrijven van den oppercoopman Cornelis Bartelsz Marchier en Raet file 2483, folio 793
Sept. 21, 1678 d’Hr. Admiraal Anthonio Hurdt na boven vertrocken met den Sousouhounangh file 2483, folio 793
Sept. 21, 1678 In den optogt file 2483, folio 793-796
Sept. 21, 1678 Ordre op de rheede gegeven om gedurig in goet postuur van defentie en slagvaerdig te zijn file 2483, folio 796
Sept. 21, 1678 Om niet door den wrevelmoedigen Bantammer verrast te werden file 2483, folio 796
Sept. 21, 1678 Tot welcken eynde oocq eenige schepen na Sunda’s engte sullen kruyssen om de van buyten aencomende schepen te waerschouwen mede op hoede te wesen file 2483, folio 796-797
Sept. 21, 1678 Den gewesen provisioneele Engels agent Mr. Abel Peyne om een speelreyse van Bantam op Batavia verscheenen file 2483, folio 797
Sept. 21, 1678 Den resident Joannes Schilhoorn en desselfs tweede van Palembang op te roepen om haer wegens eenige suspecte handelingen te verantwoorden file 2483, folio 797
Sept. 22, 1678 Den bottelier Huygh Boy keert weder nae Bantam met een briefken aen den resident Willem Caef file 2483, folio 797-798
Sept. 22, 1678 De romp van ’t oude affgevaren schip Brederode vercocht voor de somme van 700 rijxdaalders file 2483, folio 799
Sept. 22, 1678 Nominatie der burger krijgsofficieren file 2483, folio 799-800
Sept. 22, 1678 De affgevaren chialoup Nassauw vol steen te doen laden ende in de mont van den revier bij de oostton tegens de stercke aenrollinge der zee te laten zincken file 2483, folio 800
Sept. 23, 1678 Optreck der Nederlandse schutterije deser stede file 2483, folio 801-802