Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 12, 1678 Twee soldaten en 4 Javanen van Tanjongpoura gecomen file 2483, folio 769
Sept. 12, 1678 Relaes der Javanen hoe zij omtrent Intche Pragy van de Bantamse stroopers van haar goederen zijn berooft file 2483, folio 769
Sept. 12, 1678 Alsmede wegens het aflopen van die negorij mitsgaders Incthiassem en Pamanoecan file 2483, folio 769
Sept. 12, 1678 Schrijven van den lieutenant Jochum Michielsz uyt de negorij Coantengh file 2483, folio 769-770
Sept. 12, 1678 Verhael wegens ’t afloopen van een Nederlands chialoup in de revier van Pamanoecan file 2483, folio 770-771
Sept. 12, 1678 Schrijven van den lieutenant Hendrik van den Edden uyt de veltschans tot Tanjongpoura file 2483, folio 771
Sept. 12, 1678 Den gouverneur aldaer Wiera Saba suspect wegens eene gedane gezantschap nae Bantam file 2483, folio 772
Sept. 12, 1678 Verder verhael van derselver wedervaren file 2483, folio 772-773
Sept. 12, 1678 Het bootje de Posthoorn van Bantam met schrijven van den coopman Jacob van Dijck beneffens een briefken door den ouden coning van Turtiassa aen sijn soon geschreven file 2483, folio 773-774
Sept. 12, 1678 Betuyginge van den jonge Conincq wegens zijne genegenheyt tot onderhoudinge van de vreede file 2483, folio 774
Sept. 12, 1678 Men reden bekleet file 2483, folio 774-775
Sept. 12, 1678 Hij ontbiet den coopman Jacob van Dijck andermaal bij sich in file 2483, folio 775
Sept. 12, 1678 Die door eenen Keey Aria den ouden Conings swager in sijn presentie schandelijk bejegeert wert file 2483, folio 775-776
Sept. 12, 1678 Translaet van het geschrift file 2483, folio 776-777
Sept. 12, 1678 Resolutie in Rade van India genomen tegen de quade actie der Bantammers allomme wel op hoede te wesen alsmede om eenige cleene vaertuygen ter oorloghe toe te rusten file 2483, folio 777
Sept. 13, 1678 Item resolutie nopende Compagnies negotie en verdere ommeslagh op Mallabaar file 2483, folio 777
Sept. 14, 1678 Twee inlands vaertuygen naar Tanjongpoura file 2483, folio 777-778
Sept. 14, 1678 Met een briefken door den sabandhar Ockers Ockersz uyt den naam van Haar Edelens aen den Pangeran tot Samadang file 2483, folio 778
Sept. 14, 1678 Translaet van hetselve file 2483, folio 778-779
Sept. 15, 1678 Eenige soldaten over landt van Tanjongpoura met tijdinge dat den lieutenant Jochum Michielsz aldaar aangecomen was file 2483, folio 779