Browse Placards

The Placards descriptions, which are digitized from the published volumes to facilitate research, are ordered chronologically. In the published volumes, there are also several indexes but these have not been digitized yet. The result of digitilizing the placard descriptions is a dataset of a total of 10,893 placard titles. ‘Date’ refers to  the date the Supreme Government decided to issue a placard. It is recommended to search in the Resolutions of Batavia Castle for the complete text of the placard if only a summary of the placard text is given in the published volumes. In most instances, the placards are to be found by date in the Resolutions, but we have not checked this and there may be irregularities between the data in the published volumes and the Resolutions. In the ‘Description’ a reference is given to the date at which the placard was publicly issued in the city.

Volume Date issued Description Governor
Volume 1, pages 1-2 Mar. 20, 1602 Octrooi der Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
Volume 1, page 3 Jul. 1, 1606 Verbod tegen het varen en handelen op Indië buiten de Oost-Indische Compagnie.
Volume 1, page 3 Sep. 9, 1606 Verbod tegen het in dienst gaan, hetzij binnen, hetzij buiten de Vereenigde Provintiën, met het doel om op Indië te varen en te handelen, tenzij in dienst van de Oost-Indische Compagnie.
Volume 1, pages 3-4 Nov. 27, 1609 Aanstelling van een Gouverneur-Generaal en van Raden van Indië.
Volume 1, pages 4-22 Nov. 14, 1609 Instructie voor den Gouverneur-Generaal, P. Both en de Raden van Indië. [published on Nov. 27, 1609]
Volume 1, page 23 May. 11, 1613 Instructie voor den Gouverneur-Generaal, G. Reijnst.
Volume 1, pages 23-26 Feb. 5, 1614 Ampliatie van de acte van 24 Maart 1611, houdende last om in Indië geen vijandelijkheden tegen de Spanjaarden en Portugezen te plegen, tenzij in geval van aanranding hunnerzijds.
Volume 1, pages 26-28 Mar. 4, 1614 Last om de Spanjaarden en Portugezen, waar zij het Twaalfjarig Bestand niet naleven, afbreuk te doen.
Volume 1, page 28 Dec. 3, 1616 Last om binnen uiterlijk drie maanden naar „de plaetse haere residentie” in Nederland terug te keeren voor hen, die zich in vreemden dienst hadden begeven met het doel op Indië te varen en te handelen.
Volume 1, pages 28-52 Aug. 22, 1617 Instructie voor den Gouverneur en de Raden van Indië. [published on Nov. 3, 1617]
Volume 1, page 52 Nov. 5, 1617 Wijziging van den Artikelbrief, wat betreft de verdeeling van verbeurdverklaarde goederen en gelden.
Volume 1, pages 53-55 Dec. 14, 1617 Vernieuwing van het verbod van 3 December 1616 tegen het zich begeven naar Indië buiten den dienst der O.I. Compagnie.
Volume 1, page 55 1617 Verbod tegen het varen naar de Molukken, Ambon en Banda voor de Engelschen.
Volume 1, page 55 Jul. 10, 1618 Verbod van omgang met Engelschen voor dienaren der O.I. Comp.
Volume 1, page 56 Sep. 6, 1619 Verbod tegen het halen van vruchten zonder consent van het veld of uit het bosch en tegen het omhakken van vruchtbomen. J.P. Coen
Volume 1, pages 56-57 Mar. 29, 1620 Aanstelling van een Bailluw „over dese onse stadt Jaccatra, de domainen ende jurisdictie van dien, haer soo te water als te lande uytstreckende.” J.P. Coen
Volume 1, pages 57-58 Apr. 13, 1620 Vernieuwing van het verbod tegen het omkappen en schenden van vruchtdragende boomen (klapper-, pinang-, mangis-, pisang-boomen, sirih-ranken, enz.) „in het bosch.” J.P. Coen
Volume 1, page 58 May. 9, 1620 Last om aan „d’Engelsche natie, waer die souden mogen bejegenen, alle deucht ende eere te bewijsen, soo vrindelijck te bejegenen ende metten anderen te handelen, als off eene natie waren.” J.P. Coen
Volume 1, pages 58-59 May. 20, 1620 Voorschriften nopens den werktijd van ‘s Compagniesarbeidslieden. J.P. Coen
Volume 1, pages 59-60 Jul. 1, 1620 Instelling van een Collegie van Schepenen om „als wethouders deser stede, alle justitie in civile saecken te administreren ende excerceren.” J.P. Coen